main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προκηρύσσει Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ».

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Χανίων.

Αρμόδια Υπηρεσία που θα διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελετών του Δήμου Χανίων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη, Χανιά Κρήτης 73.135

Πληροφορίες: Ανδρουλάκη Μαρία , Παπαδάκη Αφροδίτη

Τηλέφωνο: 2821341737, 2821341730

FAX: 28213-41716

E-mail: mandroulaki<στο>chania.gr, apapadaki<στο>chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Οι μελέτες θα κατατεθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Αρμόδιας Υπηρεσίας. Η Αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τόπο που θα παραχωρηθεί από τη Διοργανώτρια Αρχή.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Χανίων (Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΚΑΕ: 30-7413.034)

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η κατασκευή ενός λειτουργικού, σύγχρονου κτιρίου πρόνοιας που θα στεγάζει Βρεφονηπιακό Σταθμό δυναμικότητας 48 βρεφών και 62 νηπίων και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) δυναμικότητας 25 ατόμων καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του και πάρκου γειτονιάς. Η δημιουργία του κτιρίου θα καλύψει προσδιοριζόμενες από τον Δήμο Χανίων ανάγκες στις συγκεκριμένες χρήσεις πρόνοιας.

Ο βιοκλιματικός χαρακτήρας θεωρείται ως απαραίτητη παράμετρος του συνολικού σχεδιασμού. Η επιλογή σύγχρονων και ανθεκτικών υλικών και τρόπων δόμησης, με τη μικρότερη  δυνατή ανάγκη συντήρησης, αποτελούν βασικές απαιτήσεις του έργου. Το σύνολο των ανωτέρω προϋποθέσεων στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του κτιρίου. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής και η σχέση των χώρων με το εξωτερικό περιβάλλον καθώς η δραστηριότητα είναι σε μεγάλο βαθμό υπαίθρια/ημιυπαίθρια. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στον εξοπλισμό τόσο των κτηρίων όσο και του περιβάλλοντα χώρου και του  πάρκου γειτονιάς.

Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης  και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη για την κατασκευή του κτιρίου με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις και απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού, προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με υψηλής ποιοτικής στάθμης, σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα.

Αντικείμενο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η μελέτη της κατασκευής Κτιρίου Πρόνοιας στο Δήμο Χανίων, το οποίο θα στεγάζει Βρεφονηπιακό Σταθμό και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Πολλές από τις υπηρεσίες πρόνοιας του Δήμου Χανίων στεγάζονται σήμερα σε χώρους που ο δήμος μισθώνει από ιδιώτες με μεγάλο κόστος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο ετήσιος προϋπολογισμός. Η κατασκευή του συγκεκριμένου κτιρίου θα απαλλάξει τον Δήμο Χανίων από μέρος των εξόδων για μισθώσεις.

Το Κτίριο Πρόνοιας θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο του Δήμου (Ο.Τ. 378Α) συνολικής έκτασης 9.273,65 τμ. το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως χώρος Υγείας και Πρόνοιας, με διακριτό διαχωρισμό των δύο χρήσεων. Στο τμήμα έκτασης 5.848,41 τμ. – χώρος Υγείας – έχει ανεγερθεί πρόσφατα Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου συνολικής δόμησης 1.127,54 τμ. Στο υπολειπόμενο τμήμα – χώρος Πρόνοιας – των 3.424,24 τμ. θα ανεγερθεί το κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού και ΚΗΦΗ του παρόντος διαγωνισμού.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διεξάγεται σύνθετος ανοικτός διαγωνισμός μιας κατηγορίας προσχεδίων ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη, και είναι στη κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός προσέγγισης των μελετητών στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς την αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδέα, τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, την λειτουργικότητα του κτιρίου, καθώς και την δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης από τεχνική και οικονομική άποψη. Αναλυτική αναφορά γίνεται στην προκήρυξη.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 8η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.

Η υποβολή των μελετών θα γίνει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Χανίων,  στη διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη, 2ος όροφος , Χανιά Κρήτης 73.135, , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη παράδοσή τους.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι επταμελής και θα περιλαμβάνει εκτός από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, (1) ένα μέλος Πολιτικό Μηχανικό και (1) ένα μέλος Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ. Το έργο της θα υποστηρίζεται από γραμματεία που θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

•    Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» με τον αναπληρωτή του (υποδεικνυόμενοι από τη Διοργανώτρια Αρχή).

•    Δύο κριτές εκπρόσωποι της Διοργανώτριας Αρχής με τους αναπληρωτές τους.

•    Τέσσερις κριτές με τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ, επιστημονικού αντικειμένου σχετικού με το αντικείμενο του διαγωνισμού, η επιλογή των οποίων θα διενεργηθεί με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.ΕΝ.(πρώην ΥΠΕΚΑ). Σε περίπτωση που δεν έχει καταρτιστεί ο εν λόγω κατάλογος, οι κριτές ορίζονται από τους αρμόδιους κλαδικούς φορείς. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν και τεχνικοί σύμβουλοι χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της προκήρυξης.

 

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία που κατανέμονται ως εξής :

Α΄Βραβείο          : 14.655,88€  (χωρίς ΦΠΑ)

Β΄Βραβείο           : 10.747,65 (χωρίς ΦΠΑ)

Γ΄Βραβείο           :   7.165,10 (χωρίς ΦΠΑ)

Πλέον των βραβείων, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει έως τρεις προτάσεις, αντί του ποσού των 3.500,00€ εκάστη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

10. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης θα συναφθεί δημόσια σύμβαση με τον πρώτο βραβευόμενο, ποσού 211.315,05€ συμπεριλαμβανομένων : α) του ποσού απροβλέπτων 15% (σύμφωνα με την παρ. 8α του Άρθρου 93 του Ν 4412/2016 β) ΦΠΑ 24%.

Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΛΥ/οικ.463/Φ.51/Μ-Δ/21-03-2017 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ σε ποσοστό 60 % των προεκτιμώμενων, που προκύπτει βάσει των διατάξεων του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών που ισχύει μέχρι σήμερα (Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017) και με το άρθρο 53 παρ. 8ι του Ν.4412/2016.

 

11. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική. Η παρούσα Περίληψη Προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζόμενων θα εγγράφεται ηλεκτρονικά, έως και την 25/05/2020 ώρα 15:00, σε κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, με ηλεκτρονική αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και email) για να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης. Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα αποδίδεται σε όλους του εγγραφέντες- εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Στην αναλυτική Προκήρυξη γίνεται αναφορά για τον τρόπο υποβολής τυχόν ερωτημάτων (προθεσμία υποβολής η 22/01/2020 , ώρα 15:00) από τους εγγεγραμμένους καθώς και για τις απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Τα τεύχη της αναλυτικής Προκήρυξης και του Φακέλου Δεδομένων και Στοιχείων του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, και θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4412/2016 και άρθρο της Υ.Α. 2684/2011 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-06-2011, όπως ισχύει σήμερα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ

Για να εγγραφείτε στον κατάλογο συμμετεχόντων και να μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματα σας  πατήστε εδώ (και επιλέξετε τη διακήρυξη 26/2019).

___________________________________________________________________________________________________________

Αναλυτικη Προκήρυξη

Περίληψη Προκήρυξης

Τεύχος Δεδομένων

Τοπογραφικό Διάγραμμα

ΦΕΚ Α-141/2017

ΦΕΚ Α-420/2012

ΦΕΚ Β-1397/2001

ΦΕΚ Β-4249/2017

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ DRONE ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

VIDEO παρουσίασης μελέτης Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου

Β1 ΒΡΑΒΕΙΟ 12094185GA

Β2 ΒΡΑΒΕΙΟ 879092BL17

Β3 ΒΡΑΒΕΙΟ Κ5555Κ5555

Ε1 ΕΞΑΓΟΡΑ 13852586DK

Ε2 ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΑ00002007

Ε3 ΕΞΑΓΟΡΑ 4400KL0440

Μ1 ΜΝΕΙΑ 80175423ΑΚ

Μ2 ΜΝΕΙΑ 02020208SJ

Μ3 ΜΝΕΙΑ 73135849ΑΚ 

 

 

logo imageσυμβαίνει

«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Εορτασμός της 108ης επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
«Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων»: Στις 29/11/2021
Συνεχίζονται οι προβολές του κύκλου «Κινηματογραφικές Περιπλανήσεις στα Μονοπάτια Της Ασίας» : Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Με την Αρωγή Δήμου Χανίων, ΚΕΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
«εύμορφος πόλις»: Έκθεση Αρχειακού Υλικού στο ΚΑΜ, από 10 έως 28 Νοεμβρίου
«Η τέχνη του ρυθμού στην Εκπαίδευση»: Κάθε Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων μαθήματα ρυθμού και κρουστών
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων