main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

02/09/2021,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ »

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ »

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ » , σύμφωνα

α. Με την υπ΄αριθ. 30/2021 μελέτη του τμήματος μελετών & Δημοτικής Περιουσίας της Δ.Τ.Υ.Δ. Χανίων

β. Με την υπ’ αριθ. 531/27-07-2021 (ΑΔΑ: 65Υ4ΩΗ5-Ν56 ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , κατόπιν συλλογής προσφορών , για το παραπάνω έργο προϋπολογισμού με ΦΠΑ 74.400,00€.

γ. Την με αριθμό .: Α.Α. 772,Αριθ. Πρωτ. 35789/2021 απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού 74.000,00 ευρώ (Α.Δ.Α.: 64ΚΑΩΗ5-ΤΝ3) Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ008915123.

 Σε συνέχεια των ανωτέρω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων ανακοινώνει τα κάτωθι:

 1.Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118 , όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ι.Π.ΟΤΑ

3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

4. Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και η προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης είναι τέσσερεις (4) μήνες με δυνατότητα παράτασης μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αναδόχου

5. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου. Χανίων.

6. Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις:

- Ο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

- Ο Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

- Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

- Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

- Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.

- Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

 7. Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω και τα στοιχεία της με αριθμό 30/2021 συνημμένης μελέτης να καταθέσετε στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων οδός Γρηγορίου Ε 50 & Σφακιανάκη Τ.Κ. 73135 Χανιά, έως και την Παρασκευή (10) Σεπτεμβρίου 2021 σφραγισμένο φάκελο που να περιέχει :

 Α .Σφραγισμένο υπό φάκελο με την Οικονομική Προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη.

Β. Υπό φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής στον οποίο θα εμπεριέχονται:

1. Εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης , οικονομικού φορέα ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο και συγκεκριμένα:

Α).Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του.

Β).Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

3.Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης υποβολής προσφοράς.

4.Φορολογική Ενημερότητα για τον οικονομικό φορέα και τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.

5.Ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ).

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

6.Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

7.Ποινικό Μητρώο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του. Το ποινικό μητρώο αφορά:

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές.

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωποι.

8Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.

9.Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

10.Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

11.Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι : α δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού,

σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και β: δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

 12.Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ.Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

13.Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) με αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν να προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν4782/2021).

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη κοινοποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους.

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίν www.chania.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr.

 

 

logo imageσυμβαίνει

«Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου»: Στις 26/10
Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου : Στον Δήμο Χανίων
Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 29/10 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
«Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη & η έγκαιρη διάγνωση» - Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης από τον Δήμο Χανίων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού
«Τοπία, Άνθη και Πολιτισμός των Χανιών – Ρομαντισμός»: Έκθεση ζωγραφικής στο Μεγάλο Αρσενάλι από τις 20/10
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 9ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival
«ΒΑΓΙΑ»: Βιβλιοπαρουσίαση για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού, στις 18/10 στο Μεγάλο Αρσενάλι
«Ανοιχτά Πανιά 2021»: “Aquarium”- Δρώμενα χορού και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, με τη χρήση διαδραστικών ψηφιακών μέσων και νέων τεχνολογιών, στο Θέατρο «Δημ. Βλησίδης» στα Χανιά
"Όταν η τέχνη συναντά τη ζωή της θάλασσας": Έκθεση γλυπτικής σιλικόνης του Ν. Μπλαζάκη από τις 16/10 στο Χαμάμ της οδού Κατρέ
«Ανεβαίνοντας από το Α στο Ω»-Έκθεση σύγχρονης τέχνης: Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης Θεατρικό εργαστήρι από τον Δήμο Χανίων & την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ για τα στερεότυπα & την αποδόμησή τους
Έναρξη προγραμμάτων άθλησης για τους δημότες για τη σεζόν 2021-22: Από σήμερα, 04/10/2021